תנאים והגבלים – נגישות ומידע חשוב

אין החברה / בעלי האתר נושאים באחריות כלשהי בקשר למידע מכל מין וסוג שהוא אשר נמסר במסגרת האתר בהיותו כולו מידע שמקורו מצדדים שלישיים.

על המזמינים באתר מוטלת כל האחריות לתוצאות הנובעות משימוש במידע האמור ולא תהיה להם כל תלונה ו/או תביעה מכל סוג שהוא בקשר לכך כנגד החברה / בעלי האתר.

החברה/ בעלי האתר עושים כל מאמץ על מנת לוודא שכל המידע שנמסר באתר הוא מידע עדכני, נכון, מלא ומדוייק ואולם אין היא אחראית לעמידת הספקים השונים בהתחייבויותיהם לרבות התאמת המצגים שמבוצעים באתר זה עם המציאות.

בעצם השימוש באתר ניתנת הסכמת המבקרים באתר לכל האמור בו לרבות כל התניות הפטור ובכל מקרה יהיו המזמינים באתר מנועים מהעלאת טענה כלשהי בניגוד לכך.

מבקרי האתר מאשרים אשר כי ידוע שהאתר ו/או בעליו אינם מוכרים או מספקים את המוצרים או השירותים המוצעים באתר. מוצרים או שירותים אלו הנם באחריות החברות המציעות בלבד.

החברה/ בעלי האתר לא תשיא בכל אחריות בין אם ישירה או עקיפה למוצרים, קבלתם, טיבם, השימוש בהם, או לכל נזק העלול להיגרם כתוצאה משימוש במוצרים או בשירותים ובנוסף אין ולא תהיה למבקרים באתר או למי מטעמך, כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי החברה ו/או בעלי האתר בשל אי קבלת מידע מדוייק ומימוש ההזמנה.

החברה/ בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל רגע, את פעילות האתר כליל, או חלק ממנו.

המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא מודע לכך שהשימוש באתר אינטרנט כרוך בסיכונים רבים, הן עקב גורמים טכנולוגיים מדעיים והן עקב גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.

המשתמש נוטל אחריות בלעדית ומלאה על כל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע. המידע נועד לשימושו האישי של המשתמש בלבד וכל שימוש לרבות הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי התמונות המוצגות באתר נועדו לצורכי המחשה בלבד וכי ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן לבין המציאות בפועל.

כל המידע המוצג באתר מוצג כפי שהוא והאתר אינו אחראי בכל דרך ו/או אופן להתאמת המידע לצרכי המשתמש וכן ליכולתו ו/או לאי יכולתו באופן חלקי ו/או מלא של המשתמש לעשות שימוש במידע האמור.

בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם עושים הכל כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע באתר הינו כללי ואינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו ו/או של השירותים הניתנים ע”י המלונות והספקים.

המשתמש נוטל אחריות בלעדית ומלאה על כל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע. המידע נועד לשימושו האישי של המשתמש בלבד וכל שימוש לרבות הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר, מצהיר המשתמש כי התמונות המוצגות באתר נועדו לצורכי המחשה בלבד וכי ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן לבין המציאות בפועל.

החברה/ בעלי האתר אינם אחראים לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש באתר, לרבות שימוש לצרכי הזמנת שירותים ו/או קבלת מידע ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המלון בקשר עם האמור לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקרות כל אחד מהאירועים ו/או הגורמים המפורטים להלן:

החברה / בעלי האתר אינם אחראים לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מאיחור ו/או עיכוב בקבלת המידע ו/או תקלה כלשהי עקב עומסים בקווי התקשורת או ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים במלון כגון: שביתות, מזג אויר, ימי חג וכדומה.

החברה/ בעלי האתר אינם אחראים לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה משיבוש ו/או השמטה ו/או שגיאה ו/או אי דיוק כתוצאה משיבוש ו/או תקלה באמצעי תקשורת, חומרה, תוכנה, מערכת המחשב של המשתמש, המלון או מכל סיבה אחרת.

החברה / בעלי האתר אינם אחראים לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מחשיפה ו/או גילוי של כל מידע של המשתמש ו/או הקשור אליו לצד ג’ כלשהו, כתוצאה משימוש המשתמש באתר ו/או מכניסתו אליו.

החברה / בעלי האתר אינם אחראים לכך שהשרת באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים אחרים העלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הכניסה ו/או השימוש באתר.

החברה / בעלי האתר אינם אחראים לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. כמו כן החברה / בעלי האתר אינם מתחייבים כי כל קישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.

הצהרת נגישות
אנו באתר רואים חשיבות עליונה בהנגשת האתר לאנשים עם מוגבלויות, ובכך לאפשר למרבית האוכלוסייה לגלוש בקלות ובנוחות. האתר משמש להזמנות מלונות, ניתן לבצע גם הזמנה בטלפון מול נציגי האתר בשעות הפעילות. אין עלות נוספת לביצוע הזמנה טלפונית, המחירים הם אותם מחירים המופיעים באתר, המוקד יכול לתת מענה למי שלא נח להם ביצוע הזמנה בממשק האתר.

האתר הותאם בהתאם להוראות הנגישות המופיעות ב – W3C’s Web Content Accessibility Guidelines 2.0, level AA

להלן חלק מהפעולות שבוצעו במסגרת הנגשת אתר האינטרנט:

אמצעי הניווט וההתמצאות באתר פשוטים ונוחים לשימוש.

תכני האתר כתובים בשפה פשוטה וברורה ומאורגנים היטב באמצעות קטגוריות, כותרות ותאורים ברורים.

מבנה קבוע ואחיד לרוב עמודי המלונות באתר.

האתר מותאם לצפייה בסוגי הדפדפנים השונים.

התאמת האתר לסביבות עבודה ברזולוציות שונות.

לאובייקטים הגראפיים יש חלופה טקסטואלית (alt).

האתר מאפשר שינוי גודל הגופן על ידי שימוש במקש CTRL וגלגלת העכבר.

הקישורים באתר ברורים ומכילים הסבר לאן הם מקשרים.

אפשרות לשנות את הצבעים באתר באמצעות לחיצה על כפתור הרקע באתר.

סייגים לנגישות

יש לציין כי למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר, יתכן ויתגלו חלקים באתר שטרם נגישים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותנו לאפשר שימוש בו עבור כלל האוכלוסייה כולל אנשים עם מוגבלויות

רכיבי האתר

במידה ונתקלתם בעמוד או רכיב שאינו נגיש, והנכם זקוקים להתאמות נגישות, אנא פנו אל מנהל האתר באמצעות דוא”ל [email protected]